InfoCash

Artikel

Gemeentebelastingen - wat is het?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 10-07-2010

Je betaalt niet alleen inkomstenbelasting of vermogensbelasting. Naast de rijksbelastingen en de landelijk geregelde BTW e.d. zijn er de gemeentebelastingen. Sommige gemeenten kunnen daar goed duur van worden. Wat is het eigenlijk?


gemeentebelastingen op een rijtje

Gemeenten heffen belastingen op grond van een gemeentelijke verordening. Daar moet wel een grondslag voor bestaan. Gemeenten kunnen niet zomaar belastingen heffen. In de Gemeentewet, in hoofdstuk 15 als je het weten wilt, wordt dat vastgelegd.

Gemeentewet.
Elke gemeente heeft zijn eigen systeem van verordeningen, dat wel. Er kunnen dus allerlei verschillen optreden tussen gemeenten in de manier van betalen, de hoogte van het tarief, kwijtscheldingsregelingen etc. Sommige gemeenten zijn nu eenmaal duurder dan andere. En, kun je zeggen, in sommige gemeenten zijn de kosten - voor de gemeente - ook hoger. Als burger betaal je dus naast je rijksbelastingen ook nog eens voor allerlei lokale voorzieningen.
Bij inwerkingtreding van een gemeentelijke belastingverordening wordt dat veelal in het plaatselijk/regionale huis-aan-huisblad bekend gemaakt. Hieronder noem ik een aantal van de meest opvallende soorten belasting die door een gemeente worden geheven.

Soorten belasting:

Onroerende-zaakbelasting (zie elders op de site)
Baatbelasting
Forensenbelasting
Toeristenbelasting
Parkeerbelasting

Baatbelasting


Baatbelasting wordt betaald door de eigenaar van een onroerend goed. (Of door de bezitter ervan, degene bij voorbeeld die het exploiteert, ook als hij de eigenaar niet is.)
Wanneer je een restaurant hebt en de gemeente bouwt vlak bij jou een prachtige parkeergarage, dan heb jij baat bij deze nieuwe voorziening, je profiteert ervan. En wie van iets profiteert, moet er voor betalen is dan de redenering. Dat is het profijtbeginsel. Ook al heb jij om die voorziening niet gevraagd. Ineens gaat je belasting omhoog.
De gemeente moet dan wel degene zijn die de voorziening tot stand brengt of althans medewerking eraan heeft gegeven. In dat geval worden de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk omgeslagen over de eigenaren, bezitters en beperkt gerechtigden van de onroerende zaak (artikel 222 Gemeentewet).

Forensenbelasting

Gastvrij zijn gemeenten ook altijd. Iedereen ddie een caravan ergens heeft staan krijgt hiermee te maken. Je woont natuurlijk nuiet in de gemeente waar je caravan staat. Je bent dus te gast in die gemeente en maakt gebruik van de voorzieningen in die gemeente. Als je dat vaker doet dan negentig dagen - en dat wordt aangenomen als je een caravan hebt staan - dan moet je forensenbelasting betalen.

Je bent die belasting dus verschuldigd omdat de gemeente jou wil laten meebetalen aan de algemene kosten in die gemeente. Heb je dus een caravan ergens staan dan heb je met riolering en electriciteit e.d. te maken. Dat netwerk is meestal door de gemeente betaald. Je campingeigenaar betaalt belasting vanwege de baat die hij ervan heeft - de baatbelasting - en jij betaalt forensaenbelasting omdat je caravan er staat.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting lijkt op forensenbelasting, maar is net een beetje anders. Iedereen die verblijf houdt in een gemeente, ook als dat niet vermoedelijk meer is dan negentig dagen, betaalt toeristenbelasting. Hoe de gemeente dat regelt, is hier en daar wel verschillend. Meestal wordt de belasting geheven op het moment dat je jezelf bij een camping of hotel aanmeldt. (artikel 224 Gemeentewet)

Vaak laat de gemeente de belasting betalen door de hoteleigenaar of de campinghouder, die dat uiteraard doorberekent aan zijn klanten.

Dat doorberekenen mogen ze wettelijk ook doen. De gemeente hoeft dan zelf geen toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de belasting, dat doen de hoteleigenaren etc. dan. De administratieve verplichtingen gelden dan voor hun. De gemeenten krijgen dat geld dan praktisch kostenvrij binnen. De gemeente is bovendien niet verplicht dit belastinggeld te gebruiken voor het verbeteren van de situatie voor toeristen. Ook als de gemeente geen kosten maakt ter bevordering van het toerisme, is ze gerechtigd deze belasting te heffen.

Parkeerbelasting


Parkeren is het laten stilstaan van een voertuig, niet zijnde een (brom)fiets, langer dan nodig is voor het (onmiddellijk) laten in- en uitstappen van passagiers of voor het laden en lossen van goederen.

Alleen de lokale overheid is verantwoordelijk voor parkeerbeleid. Dus wanneer je betaalt en hoeveel, en op welke plaatsen, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de lokale gemeente. Het Rijk praat daarover niet mee.

De gemeente maakt meestal parkeerbeleid waarin de parkeernormen worden vastgesteld. Dat houdt in dat wordt vastgesteld hoeveel parkeerplaatsen er mogen zijn per woonhuis. Bij bedrijfsruimten wordt het doorgaans vastgesteld op grond van het aantal vierkante meters. Dat bepaalt dan hoeveel parkeerplaatsen aangelegd mogen worden. Een van de doelen van dit parkeerbeleid is uiteraard het reguleren van autobezit en -gebruik, zodat men bij voorbeeldd auto's kan weren uit de binnenstad, of kan voorkomen dat teveel auto's parkeren in een winkelcentrum.

Vooral wanneer er hoge parkeertarieven worden geheven in lokaties die niet te vermijden zijn - denk aan een winkelcentrum in de buurt, waar je met openbaar vervoer nauwelijks kunt komen - wordt deze parkeerbelasting als zeer irritant ervaren.

Ook wanneer gemeenten een parkeerbeleid hebben dat een absolute bovengrens stelt aan de tijd - zoals hooguit een half uur mogen parkeren voor het doen van boodschappen - wordt vaak de belasting als unfair ervaren.

Protesten tegen de parkeerbelasting hebben in het verleden echter nauwelijks kans van slagen gehad. De normen worden daarom meestal lager gesteld dan de werkelijke behoefte, wat wel eens tot ergernis en parkeerchaos kan leiden.

Een vast onderdeel van het parkeerbeleid is ook het instellen van een zogenaamde parkeerzone. Buiten de aangewezen parkeerplaatsen is het dan verboden om te parkeren. Zo sluit men dan het gebied eigenlijk af voor bezoekers.