InfoCash

Artikel

Kosten van grond

Auteur: laurens313 | geschreven op 03-09-2010

Het kopen van een stukje grond, daar komt nog heel wat bij kijken. In dit artikel staat alles uitgelegd.


Kosten van grond

Evenals gebouwen en machines behoort grond tot de duurzame productiemiddelen. De kosten in verband met grond bespreken we apart omdat deze een aantal bijzondere kenmerken hebben. Het duurzaam productiemiddel grond kan binnen een onderneming verschillende functies vervullen, zoals:
1. vestigingsplaats van de onderneming
2. leverancier van agrarische producten
3. een voorraad delfstoffen, die ontgonnen kan worden.
Op deze punten wordt hieronder nader op ingegaan. Ook bespreken we kort de vermogenskosten in verband met grond en de huur van grond.

Grond als vestigingsplaats

De waarde van de grond zal in het algemeen niet afnemen als de grond als vestigingsplaats wordt gebruikt. Omdat de waarde van de grond niet achteruitgaat door het gebruik en/ of het verloop van de tijd, treedt geen technische slijtage op. De grond wordt in deze situatie gezien als een eeuwigdurend productiemiddel, waarop niet hoeft te worden afgeschreven. In situaties waarin erfverharding op de grond is aangebracht, wordt deze gerekend tot de actiefpost Grond op de balans. Voor zover bij de erfverharding technische slijtage optreedt, moet op de grond wel worden afgeschreven.
Naast technische slijtage, kan er sprake zijn van economische slijtage.
Deze treedt op als de waarde van de grond afneemt door economische factoren. Als bijvoorbeeld door ene verandering in het bestemmingsplan de ligging van de grond ongunstiger wordt, moet op de grond worden afgeschreven. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de grond in waarde stijgt. In dat geval zal er een herwaardering van de grond kunnen plaatsvinden.

Grond als leverancier van agrarische producten

In de land- en tuinbouw dient de grond als voedingsbodem voor gewassen. Als een juiste afwisseling plaatsvindt van de te verbouwen gewassen zal de vruchtbaarheid van de grond niet afnemen, zodat geen afschrijvingen op de grond noodzakelijk zijn.
Wel kan het voorkomen dat er grondverbeteringen aangebracht moeten worden, zoals het aanbrengen van een drainagesysteem. De waardedaling van het drainagesysteem die het gevolg is van technische slijtage, wordt als (afschrijvings)kosten van de grond aangemerkt.

Grond als een voorraad delfstoffen

Kolenmijnen en olie- en aardgasvelden zijn voorbeelden van grond als voorraad delfstoffen. Door de winning van deze delfstoffen wordt de grond minder waard, wat tot afschrijvingskosten leidt. De waarde van de voorraden delfstoffen die zich nog in de grond bevinden, is in de praktijk moeilijk vast te stellen.

Vermogenskosten in verband met grond

Ook in situaties waarin er geen technische of economische slijtage van de grond optreedt, zijn er kosten aan grond verbonden. Als de grond in eigendom is verkregen, leidt de aanschaf van grond tot een vastlegging van eigen en/of vreemd vermogen en dus tot vermogenskosten. Bij de bankrekening van de vermogenskosten moeten we niet uitgaan van de werkelijk betaalde prijs maar van de vervangingswaarde van de grond.

Huur van grond

Als grond wordt gehuurd, kunnen we de te betalen pacht als kosten van de grond beschouwen. Als in de pacht echter ook vergoedingen voor bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen zijn opgenomen, moeten we de pachtsom splitsen in kosten van de grond en kosten van gebouwen.