InfoCash

Artikel

Kosten van vermogen

Auteur: laurens313 | geschreven op 03-09-2010

In dit artikel staat uitgelegd wat er wordt bedoeld met de kosten van vermogen, in de bedrijfseconomie.


Kosten van vermogen

Voor de uitoefening van haar functie heeft een onderneming de beschikking over een groot aantal activa, zoals grond, gebouwen, voorraden grondstoffen en debiteuren. Deze activa worden gefinancierd met eigen en/of vreemd vermogen. De verschaffers van het eigen en vreemd vermogen wensen van de onderneming een vergoeding voor het beschikbaar gestelde vermogen. Deze vergoedingen noemen we vermogenskosten en moeten in de kostprijs van een product worden opgenomen.
Ondernemingen berekenen de aan de verschaffers van vreemd vermogen betaalde interest door in de kostprijs van een product. Daarin moet ook een vergoeding worden opgenomen voor de vermogenskosten van het eigen vermogen. De verschaffers van eigen vermogen hadden de mogelijkheid het door hun beschikbaar gestelde bedrag buiten de onderneming te beleggen en daarvoor een vergoeding te ontvangen. In plaats daarvan eisen de verschaffers van het eigen vermogen nu een vergoeding van de onderneming waaraan zij het eigen vermogen beschikbaar hebben gesteld. De vermogenskosten van het eigen vermogen zijn daarom gelijk aan de opbrengsten, die de verschaffers van het eigen vermogen mislopen doordat zij het beschikbaar gestelde eigen vermogen niet buiten de onderneming hebben belegd.

Voor de berekening van de vermogenskosten gaat men uit van de vermogensbehoefte die veroorzaakt wordt door de rationele capaciteit. Bovendien moet er op rationele wijze in deze vermogensbehoefte worden voorzien. Alleen de vermogenskosten die verband houden met de rationele capaciteit en een rationele financiering daarvan, mogen in de kostprijs worden opgenomen. Vermogenskosten die het gevold zijn van ondoelmatigheid in de bedrijfsvoering (zoals te hoge voorraden grondstoffen, irrationele overcapaciteit) zijn verspillingen en worden niet in de kostprijs van het product opgenomen. De kosten die daarmee verband houden, komen rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening.

In tegenstelling tot de bedrijfseconomische berekening van de vermogenskosten mogen voor de fiscale winstberekening de vermogenskosten van het eigen vermogen niet als kosten worden beschouwd. Voor de fiscale winstberekening kan alleen de werkelijk betaalde interest over het vreemde vermogen als vermogenskosten worden opgenomen.

De kostensoort kosten van vermogen noemen we ook wel een onzelfstandige kostensoort. Hiermee bedoelen we dat er vermogen in activa moet zijn vastgelegd voordat er sprake kan zijn van vermogenskosten.

Met andere woorden: als er geen activa zijn, is er geen vermogen vastgelegd en zijn er geen vermogenskosten. De overige kostensoorten zijn zelfstandige kostensoorten.