InfoCash

Artikel

De eenmanszaak

Auteur: laurens313 | geschreven op 04-09-2010

Als je van plan bent om een eenmanszaak te gaan starten is het belangrijk dat je weet waar je aan begint. In dit artikel wordt het begrip uitgelegd en wat de voor- en nadelen van een eenmanszaak zijn.


Wat is een eenmanszaak?

Bij een eenmanszaak berust de eigendom en de leiding van de onderneming bij één persoon. De ondernemingsresultaten van een eenmanszaak zijn sterk afhankelijk van de inzet en bekwaamheden van de eigenaar. Wanneer de eigenaar zich (bijvoorbeeld door ziekte of het bereiken van een hoge leeftijd) uit de eenmanszaak wil terug trekken, is het vaak moeilijk een geschikte opvolger te vinden. Startende ondernemingen worden, omdat ze meestal op kleine schaal beginnen, vaak opgericht in deze rechtsvorm. Dit betekent overigens niet dat zij geen personeel in dienst kunnen hebben. Ook ondernemingen die een groot aantal werknemers in dienst hebben, kunnen de rechtsvorm van eenmanszaak hebben.

Aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak is er geen juridische scheiding tussen het vermogen van de onderneming en het privévermogen van de eigenaar. De eigenaar is met zijn totale vermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. In geval van faillissement kan ook het privévermogen van de eigenaar worden aangesproken om de schulden van de eenmanszaak te voldoen.

Fiscale aspecten

De winsten die de eigenaar van een eenmanszaak geniet, zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt volgens een progressief stelsel geheven. Dat wil zeggen dat over de eerste schijven van het belastbaar inkomen een lager betalingtarief wordt geheven dan over de hogere schijven. De percentages van de inkomstenbelasting beginnen bij 32,35% en lopen op naar 52% van het betaalbaar inkomen (gegevens over het belastingjaar 2001). Daarom kan het voor eenmanszaken met hoge winsten op grond van fiscale aspecten aantrekkelijk zijn een andere rechtsvorm te kiezen.

Het aantrekken van vermogen

Het vermogen dat door de eigenaar beschikbaar is gesteld, is voor de eenmanszaak de belangrijkste bron van vermogen. Externe financiers zullen bij het verstrekken van vreemd vermogen vooral letten op:
- De winstverwachtingen van de onderneming
- De omvang van het eigen vermogen van de onderneming en het privévermogen van de ondernemer/eigenaar
- Het beschikbaar zijn van onderpanden, zoals machines, inventaris, voorraden en debiteuren.

Als banken op basis van de eerste twee aspecten bereid zijn krediet te verstrekken, zullen ze daarnaast vaak nog een onderpand vragen voor de te verstrekken lening. Het onderpand dient voor de banken als zekerheidstelling. Als de onderneming niet aan haar verplichtingen voldoet, kan de bank het onderpand verkopen en uit de opbrengst haar vordering verhalen.

Voordelen van de eenmanszaak

- Snelle besluitvorming is mogelijk omdat de eigenaar niet met mede-eigenaren hoeft te overleggen.
- Grote betrokkenheid van de eigenaar bij het bedrijfsgebeuren omdat zijn inkomen (volledig) afhankelijk is van de resultaten van zijn zaak.

Nadelen van de eenmanszaak

- Het voortbestaan van de eenmanszaak kan in gevaar komen omdat deze hoofdzakelijk afhankelijk is van één persoon.
- Het inkomen van de eigenaar kan sterk schommelen omdat het afhankelijk is van de bedrijfsresultaten.
- De eigenaar is in geval van faillissement ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak.