InfoCash

Artikel

Uitleg solvabiliteit

Auteur: laurens313 | geschreven op 13-09-2010

In geval van liquidatie bij een organisatie is het belangrijk dat de verplichtingen ten opzichte van de verschaffers van vreemd vermogen worden voldaan.


Solvabiliteit

Bij de beoordeling van de liquiditeit letten we op het feit of de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Naast inzicht in de liquiditeit is het vooral voor de versterkkers van vreemd vermogen van belang, of de organisatie ook op lange termijn haar verplichtingen kan nakomen. Zij zijn met name geïnteresseerd in de solvabiliteit, in feite in het antwoord op de vraag: kan de organisatie aan haar rente- en aflossingsverplichtingen voldoen? Om de solvabiliteit van een organisatie te beoordelen, vergelijken we de omvang van het vreemd vermogen met een andere grootheid (bijvoorbeeld het totaal vermogen)
De definitie van solvabiliteit:
De mate waarin de organisatie in geval van liquidatie in staat is haar verplichtingen ten opzichte van de verschaffers van vreemd vermogen te voldoen.

Zolang de (liquidatie)waarde van de activa meer bedraagt dan het totaal vreemd vermogen, is de organisatie solvabel.
De solvabiliteit is vooral van belang in situaties waarin een organisatie al dan niet vrijwillig tot liquidatie overgaat. Juist dan willen de verschaffers van vreemd vermogen weten in welke mate de organisatie in staat is haar verplichtingen na te komen.

Bij de berekening van kengetallen om de solvabiliteit van een onderneming te beoordelen, worden de activa gewaardeerd tegen de going concernwaarde. In het algemeen zal de opbrengst van activa in geval van liquidatie echter aanmerkelijk lager liggen dan de waarde die het desbetreffende productiemiddel heeft bij voortzetting van de activiteiten.

Voor de beoordeling van de solvabiliteit van een organisatie zijn van belang:
- De debt ratio.
- De leencapaciteit.
- De rentedekkingsfactor.
- Het weerstandsvermogen.