InfoCash

Artikel

Het bestaan van God.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 24-05-2010

Op deze aarde leven mensen, veel mensen. Die mensen proberen over het algemeenhet beste te maken van dit leven. Ze zoeken geluk. En liefde. Geluk in een stuk materiële welvaart, een mooi huis, een mooie auto. En liefde in een partner, een lieve man of vrouw.
Een aantal mensen slaagt daar redelijk tot zeer goed in. Bij anderen mislukt het. Sommigen hebben liefde en geluk gevonden en hebben alles 'goed op de rit'. Tot- en wie kan dergelijke voorbeelden nou niet noemen?- het noodlot lijkt toe te slaan: een mensenleven dat voorgoed verandert door een ongeneeslijke ziekte of een ongeval. En het leven neemt een totaal andere wending. Iets dergelijks kan elk mens treffen. Daarbij wordt niet 'gekeken'naar of ze wel of niet aardig zijn, gelukkig of ongelukkig, rijk of arm, bekend of onbekend.


En de wetenschap?

De wetenschap lijkt steeds meer antwoorden te geven op vragen van het geloof. Dankzij wetenschap en techniek zijn we in staat vele problemen te behhersen, in ons leven gerieflijker geworden en verlopen de processen in de fabrieken steeds efficiënter.
Binnen de wetenschap zijn mensen al tijden opzoek naar antwoorden op vragen zoals: \\'Wat was het eerste begin?\\',Hoe is het leven ontstaan?\\' en \\'Hoe is de mens hier op aarde gekomen?\\'. Op veel van deze vragen denkt de wetenschap een antwoord te hebben. Toch moeten we heel voorzichtig zijn met het klakkeloos aannemen van die \\'antwoorden\\'. We moeten voorzichtig zijn met uitspraken zoals: \\'Het is bewezen dat...\\', \\'De wetenschap heeft aangetoond dat...\\', \\'Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft de wetenschap vastgesteld dat...\\', etc.
Hoewel we in allerlei dingen om ons heen zien dat de toegepaste wetenschap heel goed kan functioneren, moeten we niet vergeten dat ook de wetenschap haar grenzen heeft. Wie soms geleerden beluistert, hoort een aaneenschakeling van \\'we denken\\', \\'we nemen aan\\', \\'we gaan er van uit\\', \\'waarschijnlijk is het zo dat\\', etc. Kortom dingen die niet te staven zijn door bewijs. Soms worden er soms dingen gezegd die op grond van de wetenschap eigenlijk niet gezegd kunnen worden.

Een praktisch voorbeeld hiervan is de evolutietheorie (evolutie = geleidelijke verandering). Deze theorie beschrijgt het ontstaan van het leven op aarde en de ontwikkeling daarvan. Deze theorie leert ook dat de mens afstamt van een dier, waar de 'moderne'aap ook van afstamt. Mens en aap zouden dus dezelfde voorouders hebben. Nog veel eerder teruggaand in de tijd (over hoe ver terug bestaat onenigheid; men denkt aan ettelijke miljarden jaren) zou al het leven op aarde begonnen zijn met één enkele cel.
De evolutietheorie is een uitgebreide theorie waarmee dus wordt geprobeerd het ontstaan van alle leven op aarde tge verklaren. Het bewijs van deze theorie ontbreekt echter op alle fronten. Hierdoor is de evolutietheorie niets meer dan een filosofie, omdat zij wetenschappelijk antwoorden wil geven over het ontstaan van alles terwijl er geen bewijzen zijn die haar ondersteunen. De evolutietheorie vraagt dus om een groot geloof en vertrouwen in de wetenschap. Je gelooft dus zonder meer wat dominee wetenschqap zegt...

Het christelijk geloof is allerminst in tegenspraak met bepaalde ontdekkingen van de wetenschap. Sterker nog , zij kunnen heel goed samengaan. Daarbij is het wel belangrijk om de verhouding tussen geloof en wetenschap juist te zien. Er zijn over de hele wereld duizenden mensen die dagelijks met wetenschap bezig zijn en bovendien geloven wat de bijbel, het woord van God, hen te zeggen heeft. De meeste van deze 'gelovige' wetenschappers verwerpen de evolutietheorie. Behalve dat er geen feitelijke bewijzen voor zijn, spreekt zij de bijbel tegen. De bijbel heeft het over de schepping in plaats van de evolutie. De bijbel leert ons dat oorspronkelijk elke plant, elk dier, maar ook de mens, door God gemaakt is naar zijn aard. En als we kijken naar de natuur om ons heen dan lijkt dat nog helemaal niet zo gek. Sommige chemische, fysische en biologische processen en 'systemen' zijn bijzonder ingewikkeld en functioneren vlekkeloos. Dat kan bijna niet anders dan dat er een ontwerper is geweest, die dat 'bedacht' heeft.

Onze hersenen bestaan bijvoorbeeld uit een heleboel 'stroomdraadjes'. Die stroomdraadjes zijn op talloze manieren met elkaar verbonden door middel van onnoemelijk veel knooppunten, die vergeleken kunnen worden met stopcontacten. Er zitten meer van die 'stopcontacten' in de hersenen van één persoon, dan dat er echte stopcontacten zijn over de hele wereld!! Je begrijpt dat dit een ongelofelijke complexe structuur is die onmogelijk 'vanzelf'kan ontstaan.

Zowel de evolutietheorie als het creatrionisme vereist geloof. De eerste in het toevallig ontstaan van de dingen, het tweede in een Schepper Die de dingen geschapen heeft. Het geloof in één van beiden heeft verstrekkende gevolgen voor onze houding tenopzichte van het leven. Nemen we het creationisme aan als het meest voor de hand liggende uitgangspunt, dan heeft dat wellicht nog meer consequenties. Wanneer we spreken over een schepper, dan hebben we het over iemand Die - juist omdat Hij de Schepper is - verantwoording van ons vraagt! Hij maakte niet 'zomaar'wat, nee, Hij heeft dat bewust gedaan. Hij heeft een plan met deze schapping en met de schepselen die er in leven.

God? Bestaat die dan?

Je denkt misschien \\'allemaal wel leuk een aardig over God en die bijbel, maar bestaat Hij eigenlijk wel? Ik kan hem niet zien, dus is Hij er wel?

Nou hoeft het feit dat we God niet kunnen zien niet zo\\'n punt te zijn. Er zijn immers wel meer dingen die we niet zien, maar die er toch zijn. Wat dacht je van elektriciteit? We vertrouwen er blindelings op zonder het te kunnen zien. Of denk aan de vele mensen die er op de wereld zijn. De meesten ervan zul je nooit ontmoeten, toch ga je ervan uit dat ze er zijn. Met wind is het al net zo, je ziet hem niet en toch weet je dat-er is. Door de werking die wind heeft op de dingen om ons heen, weten we dat zelfs zeker.

Zo is het ook met God. Je ziet Hem niet, maar alleen al door om ons heen te kijken, kun je weten dat Hij bestaat. De kans dat de natuur in al zijn rijkdom en variatie door min of meer toevallige omstandigheden is ontstaan, is toch immers heel klein. Als je ziet hoe mooi de natuurwereld inelkaar zit, ingenieus, geniaal ontworpen tot in elke detail. Elk dier en elke plant past op schitterende wijze in het geheel. Geen logisch denkend mens kan zeggen dat het allemaal door toeval ontstaan is. Romeinen 1:20 zegt dat de mensen met hun verstand Gods eeuwige kracht en goddelijkeheid kunnen zien in de schepping. De mens heeft veel tot stand gebracht in de moderne wetenschap, ook wel veel goede dingen, maar is toch niet in staat het simpelste organisme uit de natuur na te maken. En voor zover mensen zich meer en meer als God gaan gedragen door toch aan de basis van het leven te sleutelen, bewijst dat dat voor het maken van leven (veel) intelligentie van buitenaf nodig was. God is die schepper!

Heeft het leven zin?

Uiteindelijk lijkt de enige zekerheid van dit leven te zijn dat het eindig is. Hoe mooi een baby\\\\\\\\\\\\\\'tje ook is; het groeit op tot volwassene, wordt ouder en uiteindelijk houdt het leven weer op. Zo gaat het tenminste als alles \\\\\\\\\\\\\\'goed\\\\\\\\\\\\\\'gaat (ongelukken en ziekten dus daargelaten). Door de grilligheid en de onvoorspelbaarheid van het leven kun je je afvragen wat nu eigenlijk het doel van het leven van een mens is. Zelfs al heeft iemand zich zijn hele leven ingezet voor een goed doel, binnen een paar dagen na zijn dood kan zijn hele levenswerk door de situatie in de wereld teniet worden gedaan.

In de bijbel staat een gedeelte dat geschreven is door de bekende koning Salomo, die zo\\\\\\\\\\\\\\'n 1000 jaar voor Christus leefde. ( het boek Prediker in het Oude Testament.) In zijn- inmiddels spreekwoordelijke- wijsheid onderzocht hij de gang van zaken in de wereld en kwam tot een bijbelse pessimistische conclusie en kijk daarop. \\\\\\'Alles is ijdelheid\\\\\\', schreef hij, \\\\\\'Je denkt dat je ergens mee bezig bent, maar uiteindelijk was het najagen van wind\\\\\\'. Alles wat je hier op aarde doet, is voor niets, want je sterft en je hebt er niets meer aan.\\\\\\' Tsja, daar word je niet vrolijk van. Met dergelijke uitspraken krijg je de handen niet echt op elkaar. Maar toch: het is wel zeer realistisch; nog steeds trouwens.

Tegelijk zegt Salomo dat God ook iets in het hart van de mensen gelegd heeft, dat hem doet verlangen naar meer, naar iest dat na dit leven komt. Het is opvallend dat circa van de 6 miljard mensen die op aarde leven, verreweg het grootste gedeelte leeft in de veronderstelling dat er \\\\\\'meer is tussen hemel en aarde\\\\\\'. In dat opzicht vormen degenen, die er vanuit gaan dat er echt niets meer is een bijna te verwaarlozen minderheid. Er is een groot religieus besef onder de mensen, waarvan prediker zegt: \\\\\\'dat komt van God!\\\\\\'. God heeft zelfs tijd en ruimte aan de mens gegeven opdat zij hem zouden zoeken om hem al tastende te vinden. De mens weet diep in zijn hart dat er meer is, dan alleen dit leven op aarde, maar kan het werk van de Here God niet uit zichzelf ontdekken. De mens die dat wel probeert, is religieus bezig. Het woord \\\\\\'religie\\\\\\' geeft op een prachtige manier aan hoe het in elkaar zit. Dit woord betekent letterlijk her-verbond en gaat dus uit van de gdachte dat er ooit een verbond was met het hogere, dat verbroken is (pradise lost!) en dat opnieuw hersteld moet worden. Daar doen mensen hun best voor..... En een blik op de kaart van wereldreligies laat zien waar je dan kunt terechtkomen.

Wie ben ik?

Er zijn momenten in je leven waarop je eens wat extra nadenkt over de betrekkelijkheid van alles. Je beseft dat je maar een klein radertje in het geheel bent. De wereld draait toch wel door, of je er nu bent of niet. Of je denkt aan de sleur in je leven. Dat, waar je zo hard voor gewerkt hebt, en uiteindelijk hebt bereikt, lijkt je gevangen te houden. Elke morgen de wekker, reizen naar je werk, je collega\\'s, reizen naar huis, eten, de TV, slapen, wekker, reizen naar je werk, je collega\\'s, reizen naar huis, eten, de TV, slapen, wekker.... Waar houdt het op. Is dit alles?

Misschien is je leven wel heel spannend, of weet je wel invulling aan je leven te geven zodat het heel zinnig en positief lijkt. Maar als je kijkt naar wie je bent in het grote geheel, wie zou je dan missen als je er niet meer bent. Ja natuurlijk: je vrienden en je familie. Maar verder heeft ieder genoeg aan zijn eigen problemen. Om te overleven moet je dergelijke gedachten van je afzetten, anders hou je het niet vol. Dus stappen we weer in de molen van het leven en worden we in beslag genomen door allerlei dagelijkse (leuke en vervelende) dingen. En voor je het weet, ben je oud, want de tijd vliegt.

Natuurlijk mag je genieten van de zon, je gezondheid, je gaven en talenten, van je vriendschappen. Maar is dat nu het doel van een leven van een mens? De onzekerheid en angst voor de dood blijft sluimeren. Want als je morgen iets overkomt, kan de dood ineens vlakbij zijn. Het is inderdaad meestal een ander die het noodlot ontmoet. Zelf ben je het immers maar één keer!

In psalm 100 staat:\\" Erkent dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe\\" (vers 3). Als je wilt weten wie je bent, dan is het goed om te weten waar je vandaan komt. De Here God heeft ons gemaakt en we zijn van Hem.