InfoCash

Artikel

De missie van Paulus: Rom. 1:5

Auteur: HectorServadac | geschreven op 17-08-2010

Wie is dan toch die Paulus? En wat is zijn missie? Het begin van de brief aan de Romeinen gaat over het apostelschap van Paulus en daar komen we nu weer op terug. Paulus is gezonden, maar niet uit eigen beweging. Hij heeft een opdracht ontvangen. Wat is dan precies zijn opdracht? En waarom zouden de christenen in Rome naar zijn boodschap moeten luisteren? Als we dat weten kunnen we ook de vraag beantwoorden waarom wij naar Paulus moeten luisteren.


De genade en het ambt

Tekst: Rom 1:5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen -

Paulus kan zijn bijzondere roeping alleen maar zien als een genade. Genade is "het onbegrijpelijke feit, dat God behagen heeft in een mens en dat een mens vreugde kan vinden in God." (Barth) Genade sluit dus wederkerigheid in. Genade kan alleen maar begrepen worden vanuit de opstanding, als een geschenk van Christus zelf die de afstand tussen God en mens overbrugt. Alles wat een mens is, dus ook alles wat Paulus is, komt uit de opstanding voort. Uiteraard niet alles wat een mens is "naar het vlees", maar wel alles wat een mens is in de ogen van God "naar de Geest." Hoe kan Paulus een gezondene zijn, als hij niet door God gezonden is? Maar dat kun je niet losmaken van de boodschap die hij te verkondigen heeft. Als die boodschap niet waar is, dan is Christus niet actief in deze wereld en dan is ook de zending van Paulus een illusie. De boodschapper heeft zijn bestaan uitsluitend te danken aan de boodschap. En niet omgekeerd!

De genade is niet iets algemeens dat op dezelfde manier alle mensen raakt. Het gaat niet om het gedragen worden in het bestaan; het gaat niet om de bodem waarop wij lopen maar veel meer op het doel waartoe wij onderweg zijn. Genade wordt gegeven met het oog op iets bijzonders, met name met het oog op dat bijzondere wat iemand te zijn en te doen heeft. Net zoals de opstanding voor Jezus ook zijn inauguratie betekent zo is de genade die aan Paulus wordt geschonken een aanstelling tot een bijzonder ambt.

Wat is dan dit bijzondere ambt?

Paulus krijgt een bijzondere opdracht en dat is dat hij de apostel voor de niet-joden, voor de volkeren moest zijn. En het evangelie van God bereikt nu ook de wereld buiten Israël. De universele strekking van het evangelie (tegenover de universele strekking van het bestaan van Israël) moet nu zichtbaar worden in de vestiging van niet-joodse gemeenten in de hele bekende wereld.
Nu bereikt de boodschap van God niet alleen het volk Israël of een enkeling daarbuiten, maar het hart van de niet joodse wereld: Rome is tenminste in eigen ogen het hart van de wereld. En nu komt de apostel Paulus de boodschap van Jezus' koningschap verkondigen tegenover de hoogste wereldlijke macht.

Enkele woorden uitgelicht:

de genade
Het woord "genade" in deze betekenis is heel specifiek voor Paulus. Het duidt vooral aan dat God helemaal vrij is wanneer hij zijn zorg op de mensheid richt. Het gaat bij Paulus niet om de algemene houding of een legering van God maar vooral over een bijzondere daad binnen een specifieke relatie. Het is geen karaktertrek van God, maar de eigenschap van zijn daden: die zijn vrij en barmhartig tegelijk.
In dit geval slaat het woord genade iets wat Paulus heeft ontvangen. De genadige daad van God tegenover de mensheid - en dat is precies de betekenis van het evangelie - wordt zichtbaar in het ambt dat Paulus bekleedt. De genade die hem is gegeven, is dus dezelfde genade door welke God tegenover de mensheid handelt. Paulus krijgt het voorrecht om te kunnen participeren aan de werking van het evangelie in zoverre hij dat evangelie verkondigt.

omwille van hem of: door hem
In sommige handschriften zou de tekst inderdaad moeten luiden "omwille van hem." Ik denk echter dat dat een misverstand is. In mijn opmerkingen over vers vier heb ik er al op gewezen dat Paulus wilde zeggen dat Jezus actief was in deze wereld. De inauguratie van Jezus was een kwestie van positie maar evenzeer van macht. Van het vermogen dus om daadwerkelijk te handelen. Vandaar dat de vertaling zou moeten zijn "door wie" om Jezus Christus aan te duiden die precies degene is die deze genade heeft geschonken.

alle volken
Paulus bedoelt niet alle volkeren inclusief Israël, maar alle niet joden. Dat de missie van Paulus gericht was op de volkeren was voor hem de definitie van zijn ambt. Dat was het unieke werk waartoe hij geroepen was.

gehoorzaamheid en geloof
De vertaling trekt hier gehoorzaamheid en geloof uit elkaar wat niet correct is. Letterlijk staat er "gehoorzaamheid van het geloof." Het evangelie moet worden geloofd, omdat het het evangelie van God is. Het geloof in het evangelie staat daarmee gelijk aan de gehoorzaamheid tegenover God. Maar hier werkt een rangorde. God als de bron van het evangelie staat soeverein boven de inhoud van zijn boodschap. Daarom zegt Paulus dat het zijn missie is om de volkeren te bewegen tot de gehoorzaamheid (aan God) die uitwerkt en zichtbaar wordt in het geloof (in de boodschap van het evangelie).