InfoCash

Artikel

Thora, Talmoed en chassidische verhalen

Auteur: JoostB | geschreven op 16-10-2010

Het Jodendom heeft veel belangrijke en heilige boeken, waaronder de Thora, de Talmoed en chassidische verhalen. Maar wat staat er nou allemaal in deze boeken wat de Joden zo aanspreekt, en hoe zit dat met die leesregeltjes voor de boeken? In deze tekst wordt dit allemaal uitgelegd, en weet u hoe het zit.


Thora

De Thora is het belangrijkste onderdeel van de Tenach, en kan op vier manieren geschreven worden: Tora, Thorah, Torah en Thora. Deze laatste staat in het groene boekje. Tevens is de Thora het belangrijkste boek in het Jodendom. Het bestaat uit vijf delen:
- Genesis (Bereesjiet)
- Exodus (Sjemot)
- Leviticus (Wajjiqra)
- Numeri (Bemidbar)
- Deuteronomium (Devariem)
De namen tussen haakjes vormen de Hebreeuwse namen van de Bijbelboeken. De namen zoals wij ze kennen komen uit de Vulgaat, de Bijbelvertaling in het Latijn. Elk Bijbelboek heeft een bijpassende naam, zoals bijvoorbeeld Genesis ‘ontstaan’ betekent en Exodus ‘uittocht’. De inhoud van die boeken gaat dan ook over die onderwerpen:
Genesis. In dit Bijbelboek wordt de Schepping van de wereld en al wat daarop leeft beschreven. In zeven dagen schiep God dit alles, en elke dag – waarin elke keer nieuwe dingen geschapen worden – komt aan bod. Ook staat het Geslachtsregister vermeldt, met de opeenvolgende geslachten van Adam tot Noach. Wat opvalt is dat veel mensen die erin worden beschreven erg oud worden. Zo werd Noach 950, en leefde Adam 930 jaar. In het tiende hoofdstuk wordt de Zondvloed beschreven, waarin de Heer de wereld onder laat lopen met water, en Noach een ark moet bouwen om de dieren en Noach met zijn gezin te redden. Na lange tijd zakte het water weer en verscheen er een regenboog als teken dat God nooit meer een zondvloed zou brengen. De toren van Babel is een ander verhaal in Genesis. De mensen daar wilden een toren bouwen, die tot hoog in de hemel reikte. Om dit te verhinderen stichtte God de taal, zodat de verschillende volkeren niet meer samen konden bouwen. Het laatste verhaal beschrijft het verhaal van Abraham, die de belofte van God krijgt dat hij zoveel nakomelingen als er sterren zijn zal krijgen.
Exodus. Hier wordt verhaald over de uittocht van het volk Israel uit Egypte onder leiding van Mozes, die later in het boek de tien geboden ontvangt van God. Ook worden hier andere leefregels gegeven, en Mozes krijgt de opdracht een tabernakel te bouwen. Het volk Israel bouwt een gouden kalf als afgodsbeeld wanneer Mozes op de berg Sinaï is, maar hij vernietigt het beeld. Tot slot wordt in Exodus de instelling van de priesterdienst beschreven.
Leviticus. Dit Bijbelboek geeft aanwijzingen voor de eredienst, zoals het brengen van offers. Verder staan er wetten in beschreven over hoe men zich in het leven moet gedragen.
Numeri. Dit boek zet het verhaal voort van het volk Israel in de woestijn. Hier wordt het tellen en organiseren van de Israëlieten beschreven, wanneer op weg zijn naar het beloofde land Kanaän.
Deuteronomium. De voornaamste gebeurtenissen in dit boek bestaan uit de drie toespraken van Mozes aan het volk Israel. De eerste beschrijft de gebeurtenissen van de afgelopen 40 jaar in de woestijn, in de tweede toespraak worden alle geboden nog eens herhaald, en in de slotrede waarschuwt Mozes voor de straffen die de mensen te wachten staan als ze de wetten overtreden.

De Thora bestaat dus uit veel geboden en verhalen, en de Joden hebben dan ook een heus systeem voor het lezen van dit boek. De Joden lezen per Sjabbat (de Joodse rustdag) een gedeelte van de Thora, een Sidra. Zo moet in een jaar de hele Thora uitgelezen worden.

Talmoed

Een ander belangrijk boek in het Jodendom is de Talmoed. In dit boek wordt er studie gemaakt van de Thora, en probeert men in de vorm van discussies achter de ware betekenis van de bijbel te komen. De Talmoed bestaat uit twee delen: de misjna en de gemara. In de misjna staat commentaren op de Tenach, en in de gemara – een vervolg op de misjna – worden weer commentaren op de misjna beschreven. Er bestaan twee soorten Talmoed: de Babylonische en de Jeruzalemse Talmoed. De misjna’s zijn nog gelijk, maar de commentaren hierop, de gemara’s, verschillen.
De Talmoed is als dagelijks brood voor de Orthodoxe Joden en wordt in 7,5 jaar uitgelezen. Wanneer dit gebeurd is, volgens er felle discussies tussen de Joden over de juiste interpretatie van de Talmoed. Dit is ook uiteindelijk de bedoeling van dit boek.

Chassidische verhalen

Chassidische verhalen zijn vertellingen van Joodse Rabbi’s, waar altijd een moraal of een wijsheid in zit. Het woord Chassid betekent ‘vroom’. En dat zijn de aanhangers van het Chassidisme dan ook. Deze streng orthodoxe Joodse beweging, ontstaan in Oost-Europa, houdt zich strikt aan de Joodse wetgeving in de Thora. Chassidische mannen dragen altijd een keppeltje of hoed en zwarte kleding, en de chassidische verhalen zijn hiervan afgeleid.