InfoCash

Artikel

Ontwikkeling van het marketingdenken

Auteur: Onbekend | geschreven op 08-09-2010

Informatie over de ontwikkeling van het marketingdenken


Arbeidsverdeling en specialisatie

Vele eeuwen geleden bestonden er nog geen markten. De gezinnen waren wat hun levensbehoeften betrof geheel zelfverzorgend: iedereen verbouwde wat mogelijk was en waar hij behoefte aan had. Langzamerhand ging men over tot arbeidsverdeling, waardoor een specialisatie in bepaalde goederen en diensten plaatsvond. Er ontstond bij de gezinnen een overschot aan die goederen waar men zich op had toegelegd en een tekort aan goederen die men niet meer zelf produceerde. Het resultaat was een onderlinge goederenruil.

Directe - en indirecte ruil

Om deze goederen te ruilen kwam men samen op een centrale plaats: de markt. Aanvankelijk was dit een directe ruil: de pottenbakker ruilde twee potten tegen één mes van een smid.Geleidelijk werden twee hulpmiddelen, namelijk het geld en de tussenhanden, ingevoerd, waardoor indirecte ruil van producten mogelijk werd. Later ontstond de behoefte aan een systeem dat de stroom van producten van producent naar consument in goede banen leidde. Om in die behoefte te voorzien ontstond de marketing.
Tegenwoordig wordt marketing beschouwd als een uitgebreid en verfijnd instrumentarium om de juiste producten daar te brengen waar de afnemers ze op het door hen gewenste moment en in de door gen gewenste hoeveelheid willen hebben. Dat is niet altijd zo geweest. De wijze waarop ondernemers hun doelstelling trachten te bereiken is in belangrijke mate afhankelijk van de maatschappelijke en economische situatie in het gebied waarin de onderneming opereert.

Verkopersmarkt

Na de industriële revolutie, eind achttiende eeuw, waren de ondernemingen grotendeels productiegeoriënteerd. Dat wil zeggen dat ze zich lieten leiden door doelstellingen gericht op het bereiken van een hoge mate van efficiency bij de productie. In de praktijk betekende dit massaproductie tegen lage kosten.
Het uitgangspunt van deze ondernemingen is de gedachte dat de afnemers uitsluitend geïnteresseerd zijn in lage prijzen. Dergelijke uitgangspunten komen voor in situaties waarbij de vraag naar bepaalde producten groter is dan het aanbod en de afnemers genoegen moeten nemen met een standaarduitvoering van het product. Er is dan sprake van een verkopersmarkt: de verkoper is degene die de macht in handen heeft, de afnemers wachten af wat ze krijgen.